อัตราเกิด-อัตราตาย

อัตราเกิด อัตราตายและอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ 2558-2559

อัตราเกิด อัตราตายและอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ

 

อตราเกดตาย