แผนที่แสดงพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง

แผนที่แสดงพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง ปี 2560

แผนที่แสดงพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง ปี 2560

 

แผนทแสดงพนทฆาตวตายสง